logo
臨證 隨筆 針灸 讀圖 搜尋 關於
讀圖

月全蝕-太極生兩儀

 

 

 

感冒圖表  

感冒治症簡易圖表第一版(2007)

 

 

 

感冒治症簡易圖表第二版(2010)

 

 

 

感冒治症簡易圖表第三版(2013)

 

 

 

感冒廚房圖表第一版(2013)

 

 

 

   
六經模型  

張孟超醫師六經模型第一面讀圖-太陽病傳變至少陽,陽明病
(2014版,感謝謝東洲製作)

 

 

張孟超醫師六經模型第一面讀圖-太陽病傳變至少陽,陽明病
(2009版,感謝謝東洲插圖)

 

 

 

張孟超醫師六經模型第一面讀圖-太陽病傳變至少陽,陽明病及其對應湯方手稿
(2014版,感謝謝東洲製作)

 

 


 

張孟超醫師六經圓球模型 (2014版,感謝謝東洲製作)

 

 

 

張孟超醫師六經模型-由圓轉方過程 (2014版,感謝謝東洲製作)

 

 

 

六經模型之研究 (感謝葉昭呈醫師撰稿)

 

 

 

張孟超醫師六經模型 (感謝林大棟醫師制作)